سابق, São Paulo - 1943 نقشه
نقشه سابق, São Paulo - 1943