سابق, São Paulo - 1913 نقشه
نقشه سابق, São Paulo - 1913