ساحل, Saco دا ریبیرا نقشه
نقشه از ساحل ساکو دا ریبیرا